skip to Main Content

Algemene Leveringsvoorwaarden Carriere Optiek
KvK-nummer 59582782

Artikel 1 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Optiek: Het aanmeten van visuele hulpmiddelen, met inbegrip van het doen van subjectieve en/of objectieve metingen van de ogen en/of het onderzoeken van de ogen op abnormaliteiten; het aanmeten, aanpassen, assembleren en/of afpassen en/of het herstellen en/of het, in een winkel of via internet, verkopen van visuele en/of optische hulpmiddelen (zoals onder andere contactlenzen en low-vision hulpmiddelen).
Ondernemer: De firma Carriere Optiek.
Consument: De koper en/of opdrachtgever, natuurlijk persoon, die gebruik maakt van de diensten en/of goederen van het optiekbedrijf anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot Optiek die tussen de Ondernemer en de Consument worden gesloten.

Artikel 3 – Informatie vooraf
Voordat een offerte wordt uitgebracht of een overeenkomst wordt gesloten, heeft de Ondernemer de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de Consument de plicht de ondernemer deze informatie te verstrekken.

Artikel 4 – Prijzen
1. Als prijs voor de te leveren goederen en/of diensten geldt de prijs zoals vermeld in het aanbod van de Ondernemer. Gedurende de in het aanbod aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet worden verhoogd.
2. Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s en zijn inclusief omzetbelasting.

Artikel 5 – Offertes
1. Alle offertes van de Ondernemer zijn gedurende dertig kalenderdagen voor hem onherroepelijk en vrijblijvend voor de Consument, tenzij uit de offerte anders blijkt.
2. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
3. De Ondernemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Consument redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Bij een op afstand gesloten overeenkomst zijn artikel 7:46c en artikel 7:46d van het BW van toepassing.

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst
1. De overeenkomst tussen de Ondernemer en Consument komt tot stand op het moment waarop een door de Ondernemer gedaan aanbod door de Consument tijdig en mondeling of schriftelijk en ongewijzigd is aanvaard of op het moment waarop de Ondernemer op verzoek van de Consument met de uitvoering van de opdracht een aanvang heeft gemaakt.
2. De Ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
3. De Consument is gerechtigd een afschrift van het door de Ondernemer vastgestelde brilvoorschrift mede te nemen, zulks echter uitsluitend voor zover de Consument aan zijn betalingsverplichting(en) ingevolge deze Algemene Voorwaarden heeft voldaan.

Artikel 7 – Wet Bescherming Persoonsgegevens
1. De Ondernemer zal de persoonsgegevens van de Consument verwerken en opnemen in een bestand. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door Ondernemer kunnen nakomen van de overeenkomst die hij met de Consument is aangegaan en voor het verlenen van service bij reparatie/vervanging. Tevens is het doel om, met uitzondering van de gegevens betreffende de oogsterkte, de Consument te informeren over relevante producten en diensten van Ondernemer en/of derden, waaronder eventueel een loyaliteitsprogramma.
2. Indien de Consument geen prijs stelt op informatie over producten en diensten van Ondernemer en/of derden, kan de Consument dit schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer laten weten.

Artikel 8 – Annulering
Bij geheel of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst door de Consument dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Consument in rekening worden gebracht.

Artikel 9 – Levertijd
1. De Ondernemer zal bij het sluiten van de overeenkomst een indicatie geven van de levertermijn waarbinnen de door de Ondernemer te leveren goederen of diensten zullen worden geleverd of verricht.
2. De Ondernemer zal redelijkerwijs het mogelijke doen om levering op of binnen de opgegeven levertermijn te realiseren. Zodra de Ondernemer kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die realisering van de levering op of binnen de opgegeven levertermijn onmogelijk maakt, geeft de Ondernemer hiervan zo spoedig mogelijk bericht aan de Consument onder opgave van de verwachte nieuwe levertermijn.
3. Bij overschrijding van de leveringstermijn die niet beschouwd kan worden als uiterste leveringstermijn dient de Consument de Ondernemer schriftelijk of elektronisch in gebreke te stellen, waarbij alsnog een termijn van veertien dagen voor de nakoming wordt geboden. Gaat de Ondernemer binnen deze nadere termijn niet tot aflevering over, dan heeft de Consument het recht zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk of elektronisch schadevergoeding te verlangen en/of de overeenkomst ontbonden te verklaren.
4. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de aflevering blijvend onmogelijk is geworden.
5. Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 7:46f van het BW van toepassing in samenhang met lid 2 van artikel 7:46j van het BW.

Artikel 10 – Vooruitbetaling
De Ondernemer is gerechtigd alvorens werkzaamheden en leveringen aan te vangen, vooruitbetaling van de Consument te verlangen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de Consument tot maximaal 25% van de overeengekomen prijs.

Artikel 11 – Garanties
1. De Ondernemer garandeert dat de door hem geleverde goederen of diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
2. In geval van geconstateerde gebreken in de oogmeting en/of briluitvoering en/of andere hulpmiddelen, die zijn verschaft door de Ondernemer, is de Ondernemer verplicht een nieuwe oogmeting te verrichten en/of nieuwe glazen of andere hulpmiddelen te verschaffen een en ander met inachtneming van hetgeen in lid 3 t/m lid 7 van dit artikel is vermeld.
3. Op geleverde monturen, glazen, zonnebrillen op sterkte geldt een garantie van twee jaar op productie- en materiaalfouten. De garantietermijn vangt aan op het moment van levering. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging aan de Consument in rekening gebracht worden.
4. Indien de door Ondernemer verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
5. Op multifocale brillenglazen geldt een gewenningsgarantie van drie maanden. Op basis van deze gewenningsgarantie kan de Consument de multifocale glazen, mits onbeschadigd, gedurende een periode van drie maanden na levering omruilen voor een ander type glas.
6. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuist opbergen of onderhoud daaraan door de Consument en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de Ondernemer, de Consument of derden aan de goederen wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen.
7. De Consument kan geen aanspraak maken op enige restitutie van de koopsom.

Artikel 12 – Betaling
1. Het aan de Ondernemer verschuldigde bedrag dient direct bij aflevering respectievelijk na het verrichten van de diensten tegen bewijs van kwijting aan hem te worden voldaan, tenzij partijen anders overeenkomen.
2. Ingeval een factuur wordt toegezonden geldt een betalingstermijn van maximaal dertig dagen na ontvangst van de factuur door de Consument. De Consument is automatisch in verzuim wanneer hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald.
3. Indien de Consument in verzuim is, stuurt de Ondernemer hem een betalingsherinnering, waarin hij de Consument op zijn verzuim wijst en waarin hij hem alsnog de gelegenheid biedt binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te betalen.
4. Indien de Consument ook dan niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de Ondernemer bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan.
5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of een klacht over de geleverde goederen of diensten schorten de betalingsverplichting niet op.
6. Ingeval de Ondernemer zich ter incasso van zijn vordering wendt tot de zorgverzekeraar van de Consument, behoudt de Ondernemer het recht om van de Consument betaling te verlangen voor zover de zorgverzekeraar niet of niet tijdig tot betaling overgaat.

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud en recht van terughouding
1. De Ondernemer behoudt zich de eigendom van de geleverde goederen voor totdat deze volledig zijn betaald inclusief de eventuele kosten voortkomende uit artikel 12 lid 3 en 4, onverminderd de aan de Consument op grond van de wet toekomende rechten.
2. De Ondernemer is bij reparatie bevoegd tot toepassing van het hem wettelijk toekomende recht tot terughouding (retentie). Geen retentierecht komt de Ondernemer toe indien hij eigenmachtig bepaalde diensten verricht c.q. werkzaamheden uitvoert, waarvoor de Consument hem geen opdracht heeft verstrekt.

Artikel 14 – Ontbinding en overige rechtsmiddelen
Iedere tekortkoming van de Ondernemer in de nakoming van één van zijn verplichtingen geeft aan de Consument de bevoegdheid om, nadat hij de Ondernemer de mogelijkheid heeft gegeven in redelijkheid tot een oplossing te komen, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming – gezien haar geringe betekenis – deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt, zulks onverminderd zijn overige rechtsmiddelen uit artikel 7:21 van het BW.

Artikel 15 – Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten
1. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de wederpartij de bevoegdheid de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het BW, in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim.
2. De door een partij in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid
1. De Ondernemer aanvaardt de aansprakelijkheid voor letsel en/of zaakschade bij het uitvoeren van de overeenkomst toegebracht aan personen of goederen in die gevallen waarin de Ondernemer als producent in de zin van artikel 6:187 lid 2 van het BW kan worden gezien.
2. De Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade en gederfde winst, mits er sprake is van opzet of grove nalatigheid.
3. Schade aan goederen die ter reparatie en/of andere behandeling worden aangeboden en die gezien hun leeftijd een verhoogd risico voor schade met zich meebrengen komen voor rekening en risico van de Consument.
4. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Ondernemer is uitgegaan van door of namens de Consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 18 – Klachten
1. Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen klachten over direct waarneembare gebreken van goederen tijdig na aflevering c.q. na het verrichten van de desbetreffende diensten bij de Ondernemer moeten zijn ingediend. Klachten over niet-zichtbare gebreken zullen tijdig nadat het gebrek is ontdekt, of ontdekt had kunnen of behoren te worden bij de Ondernemer moeten zijn ingediend. Een kennisgeving binnen twee maanden na de ontdekking is in alle gevallen tijdig.
2. De Consument dient de Ondernemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken en eventuele gebreken te herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden niet van hem kan worden gevergd.
3. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van de Ondernemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Consument.

Artikel 19 – Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.
3. Indien een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 20 – Wijzigingen
Het laat onverlet dat de Consument en de Ondernemer individuele afspraken kunnen maken waarbij ten voordele van de Consument van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval van kracht.

Back To Top

Privacy instellingen

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. In de instellingen kunt u zelf kiezen welke cookies u wilt toestaan of wilt weigeren.

Privacy verklaring | Sluit
Instellingen